Zorgaanbod

Wijkverpleging

Bent u woonachtig in Arnhem en omstreken en heeft u zorg thuis nodig, bijvoorbeeld vanwege ontslag uit het ziekenhuis, chronische ziekte, de gevolgen van dementie of de gevolgen van het ouder worden? Dan kunt u contact opnemen met Derman Zorg. De zorgadministratie zal een intakegesprek voor u inplannen met een van onze wijkverpleegkundigen. De wijkverpleegkundige zal uw zorgvraag samen met u inventariseren en kijken of Derman Zorg kan voorzien in deze vraag. Onze zorgverleners hebben de nodige kennis en ervaring in hun vakgebied en hanteren een werkwijze gericht op herstel, preventie en het vergroten van de zelfredzaamheid. De verpleegkundigen binnen Derman Zorg hebben naast hun uitvoerende werkzaamheden ook taken gericht op signalering, begeleiding en deskundigheidsbevordering. Ook werkt Derman Zorg met verschillende externe disciplines en ketenpartners samen om er zeker van te kunnen zijn dat haar cliënten optimale zorgverlening krijgen.

Persoonlijke verzorging

De medewerkers van Derman zorg kunnen u ondersteunen bij uw persoonlijke verzorging. Zij zijn er voor u en bieden een helpende hand daar waar dit nodig is. Ook wanneer het noodzakelijk is dat er verpleging wordt ingezet in de vorm van bijvoorbeeld wondzorg of medicatieverstrekking, bent u bij Derman Zorg aan het juiste adres. De cliënt staat centraal binnen Derman Zorg, ongeacht welke dienst u afneemt. Aan de hand van uw wensen en behoeften zoeken wij samen met u naar geschikte oplossingen en passen onze inzet hierop aan.

Vergoeding en verwijzing

De persoonlijke verzorging en verpleging wordt vergoedt vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW) of de wet langdurige zorg (WLZ). Onze wijkverpleegkundigen kijken samen met u welke soort indicatie passend is bij uw zorgvraag en situatie en ondersteund u bij het organiseren hiervan. Ook wanneer u reeds in het bezit bent van een geldige indicatie zal een verpleegkundige samen met u kijken naar uw zorgvraag en de mogelijkheden binnen voor de zorgverlening binnen uw indicatie. Bij een WLZ indicatie is er sprake van een eigen bijdrage die u moet betalen voor de zorg die u krijgt. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Dit is wettelijk bepaald. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.cak.nl.

Begeleiding & Huishoudelijke ondersteuning

Individuele begeleiding

Derman Zorg biedt naast persoonlijke verzorging en verpleging ook individuele begeleiding aan. De begeleiding van Derman Zorg is gericht op het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid en het functioneren binnen het dagelijkse leven en de maatschappij. De ondersteuning van onze begeleiders bestaat onder andere uit het aanbrengen van structuur in de dagindeling. Wij hebben een groot netwerk waarbij we samenwerken met verschillende disciplines, zoals vrijwilligers, uw sociale netwerk en behandelaren of andere organisaties. Samen met u stellen wij een begeleidingsplan op, waarmee we samen stapsgewijs aan uw doelen werken. Individuele begeleiding kan worden aangeboden in combinatie met huishoudelijke ondersteuning.

Huishoudelijke ondersteuning

Soms is het niet meer vanzelfsprekend dat u uw huishoudelijke taken zelfstandig kunt uitvoeren. Taken zoals wassen, strijken en stofzuigen kosten u te veel moeite of kunt u helemaal niet meer zelfstandig door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom of andere omstandigheden. Derman Zorg kan de nodige ondersteuning in uw huishouden bieden. Samen stellen we een huishoudelijk ondersteuningsplan op en realiseren deze in de praktijk. De cliënt staat centraal binnen Derman Zorg, ongeacht welke dienst u afneemt. Aan de hand van uw wensen en behoeften zoeken wij samen met u naar geschikte oplossingen en passen onze inzet hierop aan.

Vergoeding en verwijzing

Individuele begeleiding en huishoudelijke ondersteuning kunnen worden vergoedt vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de wet langdurige zorg (WLZ). Bij een vergoeding vanuit de WMO moet er een aanvraag gedaan worden bij het wijkteam van de gemeente Arnhem. Bij een vergoeding vanuit de WLZ moet er een aanvraag gedaan worden bij het CIZ, zij komen uw hulpvraag inventariseren en geven indien uw zorgvraag hiervoor in aanmerking komt, een indicatie af. Wanneer u een WLZ indicatie heeft gekregen, kan Derman Zorg de gevraagde ondersteuning bieden. Bij een WLZ en WMO indicatie is er sprake van een eigen bijdrage die u moet betalen voor de ondersteuning die u krijgt. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Dit is wettelijk bepaald. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.cak.nl.

Dagbesteding

Wanneer u graag in contact wilt komen met anderen, in een omgeving waarin activiteiten worden geboden en creativiteit wordt gestimuleerd, biedt Derman Zorg een passende ontmoetingsplek. Bij Derman Zorg bieden wij een gevarieerd programma aan activiteiten onder begeleiding van professionele groepsbegeleiders. Onze activiteiten zijn gericht op het bieden van handvatten om het leggen van sociale contacten te bevorderen en eenzaamheid te voorkomen. Derman Zorg houdt rekening met culturele achtergronden en organiseert cultuursensitieve activiteiten. Dit doen wij door middel van het werken met cultuurspecifieke voeding, muziek, inrichting en door inzet van professionals die zich specialiseren in cultuursensitieve zorgverlening. Op deze manier voelt de dagbesteding als thuis voor migrantenouderen. De cliënt staat centraal binnen Derman Zorg, ongeacht welke dienst u afneemt. Aan de hand van uw wensen en behoeften zoeken wij samen met u naar geschikte oplossingen en passen onze inzet hierop aan.

Activerend werk

Derman Zorg is samen met diverse organisaties en de gemeente Arnhem verantwoordelijk voor het organiseren van activerend werk in Arnhem. Met activerend werk wordt uitgegaan van de kracht en de kwaliteiten van de mens, hierbij wordt er passend werk geboden. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd binnen het activerend werk vanuit Derman Zorg:

- Zo passend mogelijk, per persoon
- Zo lokaal mogelijk, in de buurt van u woonomgeving
- Efficiënt mogelijk, om doelen te behalen in kleine stappen.

Samen met u betreden we de participatieladder en werken we naar ontwikkeling toe. Bij Derman zorg kunt u zich ontwikkelen tot trede 3. U loopt mee op de werkvloer en komt zo in een werkritme. u ervaart hoe het is om onderdeel te zijn van een team. Onder begeleiding voert u activiteiten en werkzaamheden uit die passen bij uw mogelijkheden, op uw tempo.

Dagbesteding activiteiten

Er worden diversen activiteiten aangeboden, wanneer mogelijk kiezen de cliënten samen met de begeleider welke activiteiten er worden ondernomen. Daarbij wordt er gezorgd voor een afwisseling in binnen en buiten activiteiten. De geboden activiteiten worden per dag afgewisseld en afgestemd op de behoeftes van de cliënten. Hiernaast een greep uit de verschillende activiteiten en nog veel meer wat naar wens en behoeften wordt georganiseerd.

Creatieve vaardigheden zoals schilderen
Koken
Zingen
Dansen
Sportief bewegen
Wandelen
Spelletjes spelen

Onze groepen

De groepsgrootte is maximaal 5/10 personen.

Onze doelgroepen
Binnen onze dagbesteding verwelkomen wij onder andere:
• Volwassenen met een verstandelijke beperking,
• Ouderen die lijden aan de ziekte van Alzheimer,
• Eenzame ouderen,
• Ouderen met een psychiatrische aandoening.

Vergoeding en verwijzing

Activerend werk wordt vergoedt vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de aanvraag wordt gedaan bij het wijkteam van de gemeente Arnhem. U kunt aan de dagbesteding deelnemen vanuit de Wlz of vanuit de Wmo. Hoe vaak en hoe lang een cliënt dagbesteding nodig heeft, kan sterk variëren en wordt vastgesteld door de gemeente via de sociale teams (Wmo) en door het CIZ (Wlz). Onze service- en hulpverleners kan cliënten adviseren bij de aanvraag, zodat de indicatie op de persoonlijke situatie wordt afgestemd. Bij een WLZ en WMO indicatie is er sprake van een eigen bijdrage die u moet betalen voor de ondersteuning die u krijgt. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Dit is wettelijk bepaald. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.cak.nl.

Kosten en vergoedingen per type zorgfinanciering

Woonzorg & Respijtzorg

Langdurig verblijf

Heeft u door bijvoorbeeld dementie, ziekte of ouderdom intensieve zorg en/ of begeleiding nodig? Derman Woonzorg biedt de benodigde zorg en behandeling aan in een veilige, huiselijke omgeving, waarbij we goed kijken en luisteren naar wat u zelf nog kunt en wilt.

Wij bieden cultuursensitieve zorg

Aandacht, warmte, ruimte voor eigen regie en een omgeving waarin u er echt toe doet. Bij Derman Woonzorg doen we er alles aan om een warme huiselijke sfeer te creëren en te behouden. Wij bieden cliëntgerichte en cultuur passende zorg. Derman Zorg houdt in haar werkwijze rekening met de islamitische waarden en normen. Zo worden er alleen halal maaltijden geserveerd en hebben we aandacht voor gebedsdiensten. Derman Woonzorg biedt alle ruimte aan bewoners om hun religie te belijden. Onze zorgverleners bieden u uitgebreide specialistische zorg en ondersteuning bijvoorbeeld bij zorgvragen ten gevolge van dementie, diabetes of reuma. Heeft u andere ondersteuning nodig zoals bijvoorbeeld bij het verbeteren van uw mobiliteit of bij spraak- en slikproblemen, dan staan verschillende professionals zoals onze psycholoog, logopedist, ergotherapeut en fysiotherapeut voor u klaar.

Aanmelding voor beide diensten

De cliënt staat centraal binnen Derman Zorg, ongeacht welke dienst u afneemt. Aan de hand van uw wensen en behoeften zoeken wij samen met u naar geschikte oplossingen en passen onze inzet hierop aan.

Respijtzorg

Is u mantelzorger overbelast en wil u haar tijdelijk ontlasten? Ook voor respijtzorg kunt u bij Derman Woonzorg terecht. Mantelzorgers zijn van essentieel belang in het organiseren van zorg voor zorgvragers. Om het draagvlak te vergroten en de ondersteuning vanuit mantelzorgers duurzamer te maken is het belangrijk dat zij niet overbelast raken. Respijtzorg kan bijvoorbeeld worden ingezet tijdens een vakantieperiode van de mantelzorger. De mantelzorger kan met een gerust hart een weekend weg of op vakantie wetende dat de zorg in hun afwezigheid wordt gecontinueerd binnen Derman Woonzorg.

Tijdelijke opvang binnen Derman Woonzorg

Onze locatie is volledig ingericht op de gezamenlijke behoeften van cliënten. Iedere cliënt heeft een eigen kamer ingericht op zijn/haar persoonlijke wensen. Er zijn kamers beschikbaar voor tijdelijk verblijf in de woonzorg. Alle maaltijden en activiteiten zijn hierbij inbegrepen. U als cliënt staat centraal binnen onze woonvorm en we stemmen de invulling van uw verblijf graag met u af. Zo bieden we een vertrouwde, huiselijke omgeving met de juiste ondersteuning.

Vergoeding en verwijzing

Tijdelijk en langdurig verblijf worden vergoed vanuit de wet langdurige zorg (WLZ). Bij een vergoeding vanuit de WLZ moet er een aanvraag gedaan worden bij het CIZ, zij komen uw hulpvraag inventariseren en geven indien uw zorgvraag hiervoor in aanmerking komt, een indicatie af. Wanneer u een WLZ indicatie heeft gekregen, kan Derman Zorg de gevraagde ondersteuning bieden. Bij een WLZ indicatie is er sprake van een eigen bijdrage die u moet betalen voor de ondersteuning die u krijgt. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Dit is wettelijk bepaald. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.cak.nl.

Aanvullende diensten Woonzorg

Aanvullende diensten zijn diensten die niet tot de Wlz-verzekerde zorg behoren:

- Wassen van alle onderkleding en bovenkleding: € 62,15 per maand
- Wassen van alle linnengoed € 45.85 per maand
- Internet aansluiting (op kamer) € 11,50 per maand

Echtparenkamers

Voor echtparen beschikken wij over 4 echtparenkamers met een afmeting van 30m2.

Logeeropvang

In bepaalde situaties is het voor familie en naasten fijn om in de directe omgeving van de cliënt te kunnen zijn. Derman Zorg biedt hiertoe overnachtingsmogelijkheden. Maaltijden kunnen in de eetzaal van Derman Zorg genuttigd worden. Over logeermogelijkheden en de maaltijdvoorziening worden in gezamenlijkheid afspraken gemaakt. De tarieven voor logeren en maaltijden kunt u opvragen via 026-8403009 of via info@dermanwoonzorg.com.

Aanmelden voor zorg

De cliënt staat centraal bij Derman Zorg, het maakt niet uit welke dienst u van ons nodig heeft. Aan de hand van u wensen en behoeften zoeken wij naar geschikte oplossingen waarbij wij professionele medewerkers inzetten die samen met u een plan opstellen.