Cliënten

Aanmelden?

Overtuigd van ons zorgaanbod? Aanmelden kan middels contact op te nemen met ons of direct onderstaande formulieren te downloaden, in te vullen en in te leveren bij een van onze locaties.

Wachttijden

Momenteel zijn er geen wachttijden bij Derman Zorg. Wij doen ons best om uw aanvraag binnen 10 dagen in behandeling te nemen. Uw vragen over wachttijden kunt u stellen via het volgend email adres: info@dermanzorg.com of telefonisch via 026-8403009.

Uitsluitingscriteria

Derman Zorg hecht veel waarde aan kwalitatieve en verantwoorde zorg. Op basis van onze uitsluitingscriteria beoordelen wij of Derman Zorg de benodigde zorg kan verlenen aan een cliënt. Dat wil tevens zeggen dat wij sommige cliënten niet kunnen bedienen binnen onze organisatie. Hieronder wordt omschreven welke uitsluitingscriteria Derman Zorg hanteert per locatie.

*Cliënten met 24 uurs zorgbehoefte

*Cliënten met dwaalgedrag

*Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen

*Cliënten met actuele drugs en of alcoholverslaving

*Cliënten met ernstige agressieproblemen

*Cliënten die ongewenst seksueel gedrag vertonen

*Cliënten met gedragingen die onveilig/bedreigend zijn voor de groep

*Cliënten met zorgvragen die vallen onder de WZD

*Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek

*Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggende probleem.

*Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem.

*Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld cliënten met een tracheacanule, cliënten die afhankelijk zijn van beademing, cliënten met intraveneuze voeding.

*Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

*Cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie of bij psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden binnen het verzorgingshuis of in de thuissituatie.

*Cliënten met ernstige agressie gericht tegen andere cliënten of medewerkers die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden.

*Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een gesloten inrichting.

*Cliënten die met een IBS(inbewaringstelling) en RM (Rechterlijke Machtiging) in crisis worden opgenomen.

*Cliënten met ernstige gedragsproblemen waardoor:Het sociale functioneren binnen de leefgroep van kleinschalig wonen wordt ontwricht en/of de cliënt een gevaar gaat vormen voor de veiligheid of gezondheid van zichzelf en/of anderen waartegen binnen de setting van een groepswoning onvoldoende bescherming kan worden geboden.

*Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig/bedreigend zijn voor de groep.

* Cliënten woonzorg veranderende criteria na opname:
Ook binnen de woonzorg kan de situatie ontstaan dat de huidige woonomgeving niet meer passend is. Derman Woonzorg vindt dat deze stap alleen gezet kan worden na consultatie
van een externe deskundige, bijvoorbeeld een kaderarts psychogeriatrie of het Centrum voor Consultatie en Expertise. Mocht ook de consultatie van deze externe deskundige niet leiden tot een situatie waarin cliënt kan blijven wonen binnen de woonzorg dan besluit het Multidisciplinair Overleg over de vervolg verblijfssituatie. De specialist ouderengeneeskunde
bespreekt dit met de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt. Voor het toevoegen van expertise en/of kennis binnen onze team werken wij samen met 2 externe kwaliteitsadviseurs .

Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigd iedereen die zorg en/ of begeleiding ontvangt van Derman Zorg, hun naasten en wettelijk vertegenwoordigers. De cliëntenraad is een afspiegeling van de cliënten van Derman Zorg. Iedereen die zorg ontvangt en of verbonden is aan een zorgvrager, kan zich, indien er ruimte is in de formatie, aanmelden voor deelname aan de cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit maximaal 5 leden en krijgt bij de uitvoering van haar taken ondersteuning van Derman Zorg. Alle leden van de Cliëntenraad zijn cliënt of familielid of partner van een cliënt van Derman Zorg. Zo brengen zij ieder hun eigen persoonlijke cliëntervaring en achtergrond mee in hun belangenbehartiging. De cliëntenraad bestaat momenteel uit de volgende leden:

Leden cliëntenraad

Z. Demir • B. Ozogül

Cliënttevredenheid

Bij Derman Zorg staat de zorgvraag van u als patiënt centraal. We proberen continu onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren. Om te kunnen nagaan in welke mate dat gelukt is, verzamelt Derman Zorg op verschillende manieren en momenten feedback van haar cliënten.

Jaarlijkse tevredenheidsonderzoek
Elk jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder alle cliënten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Triqs een onafhankelijke onderzoeksbureau.

Client Suggestie Brievenbus
Op alle locaties zijn er suggestie brievenbussen aanwezig met hierop de tekst ‘Denkt u met ons mee?’. Hierin kunt u feedback, tips en opmerkingen deponeren. Dit kan anoniem. De informatie die wij via deze weg verzamelen vormt input voor kwaliteitsverbetering.

ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. Op ZorgkaartNederland kunt u wettelijk erkende zorgverleners en instellingen als ziekenhuizen en zorgcentra vinden en waarderen. Met uw waardering helpt u anderen om hun zorgaanbieder te kiezen. Ook voor zorgaanbieders is uw waardering nuttig. Zij lezen waarover u tevreden bent en wat nog beter kan. Ook Derman Zorg is te vinden op ZorgkaartNederland.

Cliëntondersteuner

Iedereen die recht heeft op zorg, kan beroep doen op een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naasten met al uw vragen rondom de organisatie en de uitvoering van de zorg.

Cliëntvertrouwenspersoon

Heeft u te maken met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname? Dan heeft u recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon. Een cliëntvertrouwenspersoon (cvp) is een onafhankelijke persoon (met geheimhoudingsplicht) die u kosteloos bijstand verleent over aangelegenheden die samenhangen met onvrijwillige zorg, een opname of verblijf in een accommodatie of het doorlopen van de klachtprocedure.

CAK eigen bijdrage

Heeft u een vraag over de eigen bijdrage? Dan kunt u terecht bij het CAK.

Wlz
Voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook ontvangt u de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK. Voor meer informatie over Wlz eigen bijdrage klik hier.

Calamiteiten

Bij een ernstig incident (calamiteit) maken wij een melding bij de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of bij de GGD Gelderland Midden. Het gaat dan om een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid. Ook bij een ernstige verwonding, complicatie ten gevolge van onzorgvuldig handelen, ziekenhuisopname (na incident) of blijvende invaliditeit dient er een melding te worden gedaan bij de IGJ of bij de GGD Gelderland Midden.

Elk jaar publiceren we op deze website het aantal meldingen die we bij de IGJ of bij de GGD Gelderland Midden hebben gedaan.
Elk jaar publiceren we op deze website het aantal meldingen die we bij de IGJ of bij de GGD Gelderland Midden hebben gedaan.

Rapportjaar 2020
Er hebben zich in 2020 geen calamiteiten voorgedaan, er zijn geen meldingen bij de IGJ of bij de GGD Gelderland Midden gedaan.
Rapportjaar 2021
Er hebben zich in 2021 geen calamiteiten voorgedaan, er zijn geen meldingen bij de IGJ of bij de GGD Gelderland Midden gedaan.